Son Eklenen Haberler!
11:59 | Ali Koç'tan Galatasaray sürprizi        -        11:40 | Mbwana Samatta: Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız        -        11:34 | Emre Belözoğlu Samandıra'da        -        10:33 | Mbwana Samatta, Galatasaray'ı bekliyor        -        10:32 | Fenerbahçe'nin son transfer planı: Papis Cisse        -        10:31 | Fenerbahçe, Serdar Aziz'den indirim istedi        -        10:28 | Biri gidecek, Ze Luis gelecek!        -        10:27 | Fenerbahçe'de gol sıkıntısı Samatta ile bitecek!        -        10:26 | Fenerbahçe'de iki ayrılık birden!        -        10:25 | Erol Bulut, derbi öncesi beyin yıkıyor!
Komplo En­di­şe­si...
27.07.2015 - 04:44
Editör:

UE­FA'dan al­dı­ğı 2 yıl­lık ce­za­nın ar­dın­dan Av­ru­pa has­re­ti­ni ya­rın­ki Shakh­tar Do­netsk ma­çıy­la nok­ta­la­ma­ya ...

UE­FA'dan al­dı­ğı 2 yıl­lık ce­za­nın ar­dın­dan Av­ru­pa has­re­ti­ni ya­rın­ki Shakh­tar Do­netsk ma­çıy­la nok­ta­la­ma­ya ha­zır­la­nan Fe­ner­bah­çe'de komp­lo en­di­şe­si ya­şa­nı­yor.

2012-13 se­zo­nun­da UE­FA Av­ru­pa Li­gi'nde oy­na­dı­ğı maç­lar­da sa­ha­ya atı­lan me­şa­le­ler ne­de­niy­le iki kez se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı alan Ka­nar­ya, 1 yıl bo­yun­ca UE­FA or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan me­ne­dil­miş­ti. An­cak ce­za­sı ben­ze­ri bir olay­da uy­gu­lan­mak üze­re 2 yıl­lı­ğı­na er­te­len­miş­ti. Hal böy­ley­ken Shak­htar Do­netsk ma­çı­nı sa­bo­te edi­le­ce­ği id­di­ası gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü.

BA­TE ma­çı akıl­lar­da

Ba­zı ra­kip ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nın Fe­ner­bah­çe'nin ce­za al­ma­sı için, 2 yıl ön­ce­ki BA­TE Bo­ri­sov ma­çın­da ol­du­ğu gi­bi sa­ha­ya pa­ra­şüt­lü me­şa­le ata­ca­ğı öne sü­rül­dü. Sos­yal med­ya­da da bu yön­de pay­la­şım­lar ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen yö­ne­ti­min em­ni­yet bi­rim­le­ri­ne baş­vu­ru­da bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ya­pı­la­cak olan baş­vu­ru­da maç es­na­sın­da hem Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı için­de hem de çev­re­sin­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nın is­te­ne­ce­ği kay­de­dil­di.

Ta­raf­tar uya­rı­la­cak

Ko­nuy­la il­gi­li Shakh­tar ma­çı ön­ce­si UE­FA yet­ki­li­le­ri­ne de bil­gi ve­re­cek olan Fe­ner­bah­çe­li ida­re­ci­le­rin ta­raf­tar­la­rı­na da uya­rı­lar­da bu­lu­na­ca­ğı ifa­de edil­di. İn­ter­net si­te­sin­den bir ma­ça ge­le­cek ta­raf­tar­la­rı­na yö­ne­lik bir açık­la­ma ya­yın­la­ma­sı bek­le­nen Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin stat­ta da uya­rı bro­şür­le­ri da­ğı­ta­ca­ğı be­lir­til­di.


BU HABERE EMOJİYLE TEPKİ VER!

Etiketler:
Diğer Haberler
Ali Koç'tan Galatasaray sürprizi
Mbwana Samatta: Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız
Emre Belözoğlu Samandıra'da
Mbwana Samatta, Galatasaray'ı bekliyor
Fenerbahçe'nin son transfer planı: Papis Cisse
Fenerbahçe, Serdar Aziz'den indirim istedi
Biri gidecek, Ze Luis gelecek!
Fenerbahçe'de gol sıkıntısı Samatta ile bitecek!
Gelecek maçımız
Galatasaray
Fenerbahçe
27.09.2020 | 19:00
FenerKolik Resmi Web Sitesi © 2013-2020 - Tüm Hakları Saklıdır.
by Serkan Acar

Anasayfa    FB TV    Ekip başvurusu    İletişim    Reklam

Sporundibi
Yakın Markaj
24 Saat Futbol